kiremitim
EMLAKSELL EMLAK ÇÖZÜMLERİ
Emlaksell Emlak Çözümleri KIRŞEHİR / MERKEZ 0*** *** ** ** 08503460646 emlakcozumleri@gmail.com

Hakkında

Emlak Çözüm olarak; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yürürlükte ki ilgili Mevzuat, Yönetmelikler ve Genelgeler ile (ICC) Uluslararası Ticaret Örgütü Kuralları Çerçevesinde, Türkiye ve Uluslararası Coğrafyalarda Gayrimenkul(lerin)’ün her alanında, (Farklı Dil Ve Lehçeler’de) bir sözleşme ve vekalete dayalı, diğer tarafta; (Yatırımcı, Aracı, Danışman, Broker, Emlakçı, Satıcı, Kiracı, Kiralayan, Kat Karşılığı veren, Mimar, Haritacı, Mühendis, Şehir Plancı, Hukukçu, Müteahhit, vb. Farklı Meslek Grupları, Üniversiteler, Kooparatifler, Değerleme Şirketleri, Yapı Denetim Şirketleri, Köy Tüzel Kişilikleri, Resmi Kurum, Kuruluş, Oda, Dernek, vb. Gerçek ve Tüzel Kişiler) dahil olmak üzere, Başlıca Faaliyet Konusu olan, Gayrimenkul Yer Tespiti, Değer (Expertiz) Belirleme, Hak ve Menkul Değerleme, Konum ve Lokasyon kararları, Tür (Bağımsız Bölüm) dağılımı ve Optimizasyonu, Gayrimenkul Fiziksel Özellik incelemesi, Sayısal Açıklamalarla Risk ve Getiri Dengesi uygulaması, Portföy ve Mülkiyet Yönetimi, Piyasa Araştırması, Doğrudan Yatırım Kriterlerinin belirlenmesi, Devlet Mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul(lerin)’ün (Belediye, Hazine, Milli Emlak vb.) Resmi Kurumlar’dan doğrudan Satınalınması, Kamulaştırma, Satış, Kiralama ve İhale talep başvuruları, Endüstriyel ve Lojistik yer seçimi, her türlü Gayrimenkul Yönetim Planı, Mimari paket projeler, İmar Affı (Barışı) ‘dan faydalanma başvurusu, İmar geçmişini Araştırma, Kentsel Dönüşüm İşlemleri, Kat İrtifakı ve Mülkiyeti kurma, Loperli Kroki, Rayiç, Belgesi temini, Aplikasyon İşlemi, Parselasyon İşlemleri, Gayrimenkul(lerin)’ün üzerinden Vakıf, Dernek, Belediye vb. İlgili Kurumlar, Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından İzinli veya İzinsiz olarak yapılmış, İbadethane, Okul, Hastane, Avm, vb. Yapılarla ilgili olarak bedel(ler)’inin Tahsil edilmesi ve (Şerh, İpotek, Haciz) Kısıtlamanın kaldırılması, Usule Aykırılıkların (Avm, Apartman, Site, Bina, İşyeri, Arsa, Tarla, vb.) giderilmesi, Ayrıca Ferağlarını verme başvurusu, Kat Karşılığı veya yapılacak İl, İlçe, Köyler de Müstakil Yapı için Arazi ve Müteahhit Temini, Yapı Projeleri çerçevesinde Belediye ve Özel İdare’den ruhsatlandırma, Bağış (Hibe), Trampa (Değişim), Miras Yolu ile İntikal, Taksim (Paylaşma), Pay Temliki, İpotek, İntifa Hakkı, İfraz (Ayırma), Birleştirme (Tevhit), Cins değişikliği, İrtifak Hakkı, Düzeltme (Tashih), Aile Konutu Şerhi, Hukuken Avukat yetkilendirmesi yapılarak vekalete İzale-İ Şuyu davaları açtırma ve İzleme, Potansiyel Gayrimenkul İhalelerini takip etme ve Pey Sürme, Gayrimenkul (ler’in)’ün Kat Karşılığı olarak İnşaat (Gerçek ve Tüzel Kişi) Firmasına verilmesi aşamasında ilgili Kurum ve Kuruluşlardan uygunluğunun araştırılarak elverişli durumunun tespiti için, Tapu Kadastro Sicil Müdürlüğü’ne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Milli Emlak Müdürlüğü’ne, Özel İdare Müdürlüğü ve Belediye’ye başvurularda bulunma, Başvuru öncesi ibraz edilmesi Gereken Belgeleri temin etme, Yerli ve Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz (Gayrimenkul) edinimleri, Kurulu veya kurulacak Tesisler için Harita ve Belediyeler den Bölge İmar Planı çıkartma. Kadastro Müdürlüklerinden Röperli Kroki ve Çap Belgesi Alma, Vergi Muafiyeti Belgesinin alınması, Veraset Vergi Dairelerinden İlişik Kesme veya Temiz Kağıdı alınması, Emlak Beyannamesi Düzenlenmesi, Gayrimenkul(ler) üzerinde hak sahibi kayıp hissedarların araştırılması, Osmanlı dan günümüze kadar kayıp gayrimenkullerin araştırılıp ortaya çıkarılması, Kamulaştırma Davaları ve bedellerini talep etme Gayrimenkul(lerin)’ün, yoksa eğer ve / veya yapılmamış ise Kütük, Zabıt, Kadastro ve diğer kayıt örneklerinin çıkartılması, İsim Tashihi ve Düzeltmelerinin yaptırılması, Tescil ve Varisleri adına İntikal İşlemlerinin yapılması, (Özel İdare, Maliye, Kadastro, Tapu, Belediye, İlgili Kurum görüşlerinin alınması) Emlak Çözüm Profesyonel teknik ekibi ve Emlak Danışmanları ile birlikte, bu Amaç ve Kapsam doğrultusunda, her türlü işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde hizmet vermektedir.